Hanes Clare

My Story 1

Rydw i wedi bod yn gofalu am fy mab dwy flwydd oed fel mam sengl a ’does gen i ddim llawer o amser i mi fy hun, neu hyd yn oed i ddechrau meddwl am chwilio am waith.

Yn ddiweddar, cafodd fy mudd-dal ei ohirio oherwydd i mi symud tŷ a doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w wneud: doedd gen i ddim digon o arian i siopa am fwyd ac roedd fy oergell wedi torri. Fe ges i fy rhoi mewn cysylltiad â’r prosiect Sgiliau Teulu gan fy nghynghorydd rhiant unigol. Cefais gyfarfod gyda fy ngweithiwr ymgysylltu o’r prosiect Sgiliau Teulu, a ddaeth i fy nghartref i gwrdd â mi. Rhoddodd hi gymorth i mi gyda chais “Eat, Sleep, Learn, Play”, ac roeddwn i’n llwyddo i gael oergell newydd yn ogystal â gwely newydd ar gyfer fy machgen bach. Gan nad oedd gen i ddim arian ar gyfer bwyd a bu’n rhaid i mi aros wythnos am fy nhaliad budd-dal nesaf, roedd fy ngweithiwr ymgysylltu yn gallu rhoi taleb banc bwyd i mi fel y gallen ni gael digon o fwyd am yr wythnos.

Gyda’r problemau hyn wedi eu datrys, rwyf wedi dechrau meddwl yn awr am fy nyfodol.

Cyn i mi gael fy machgen bach, roeddwn i’n gweithio ym maes manwerthu, a phan fydd yn dechrau meithrin, hoffwn i fynd yn ôl i swydd debyg. Rwy’n teimlo fel mae wedi bod yn amser maith ers roedd gen i swydd, ac rwy’n eithaf nerfus am fynd yn ôl – rwy’n teimlo fy mod i wedi anghofio popeth. Pan siaradais â fy ngweithiwr ymgysylltu, roeddwn i’n teimlo’n hapus am ei bod yn gallu dod i gwrdd â mi mewn siop goffi yn agos ataf, a buom ni’n trafod rhai o fy mhryderon. Roedd hi’n gallu tawelu fy meddwl trwy egluro y gallwn i wneud rhai cyrsiau gyda Sgiliau Teulu er mwyn fy helpu i deimlo’n fwy hyderus am fynd yn ôl i’r gwaith.